Welkom op het PepijnPad

English below

Het PepijnPad is aangelegd door buurtbewoners ter ere van Pepijn Remmers, een 14-jarige buurtgenoot die in de coronaperiode op 16 januari 2021 de dood vond aan de rand van het naastgelegen voormalige waterzuiveringsterrein, nu bekend als Het Groene Veld. Zijn overlijden was kortstondig nationaal nieuws, en zette het lot van jongeren in coronatijd op de agenda.

Het pad voert over het traject dat hij vermoedelijk heeft afgelegd naar de plek waar hij stierf, en loopt rond Het Groene Veld. Het pad, met zijn kronkels, obstakels en verrassende wendingen, weerspiegelt zijn avontuurlijke karakter en de onvoorspelbaarheid van de natuur en het lot. Het is een prachtig en verrassend pad, dat door een groep buurtbewoners van de omliggende wijken en de bewoners van Het Groene Veld onderhouden wordt.

  • Karin Koonings, buurtbewoner uit de wijk Jeugdland, heeft als IVN-gids een routebeschrijving gemaakt, met aandacht voor de natuur- en cultuurhistorische waarden. Download de routebeschrijving hier.
  • Daarnaast heeft Karin een brochure gemaakt over de geschiedenis van het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering, Het Groene Veld en de aanleg en het beheer van het PepijnPad.  Download de brochure hier.

Tegen de boom een meter of 6 achter de boom waar het bord ‘PepijnPad’ aan hangt, stond de fiets van Pepijn. Dit was de aanwijzing waarom 60 tot 80 buurtbewoners in de vroege avond van zaterdag 16 januari 2021 zich verzamelden op de straat voor het oranje brandweer paaltje. Zij zijn uitgezwermd over de bosstrook langs de A10, op zoek naar Pepijn. Het was koud, er lag een dun laagje sneeuw, maar sporen waren niet zien. Er was nog geen pad. Nog niet.

Iedereen heeft een eigen, uniek pad in het leven.
Soms kruisen onze paden.
Het PepijnPad is van ons allen.

Wees welkom op ons pad.

Bordje, paaltje, QR-code

Het bordje ‘PepijnPad’ is gemaakt door Dennis Meulemans.

Het paaltje waarop de QR-code is geschroefd, is gemaakt van het hout van de oude beschoeiing van de slotgracht rond Het Groene Veld, die in 2021 vernieuwd werd. Bassie heeft het hout bewerkt.

De QR-codes (deze en nog te volgen) zijn georganiseerd door Claudio Encina.

Meer weten

over de aanleg van het PepijnPad en de opening ervan door burgemeester Halsema?  klik hier

over de toedracht en omstandigheden van de dood van Pepijn? klik hier

over de media-aandacht voor het overlijden van Pepijn? klik hier

over hoe het is om een zoon te verliezen? Lees deze blogs

English

The PepijnPad (‘Path of Pepijn”) was created by local residents in honor of Pepijn Remmers, a 14-year-old neighbor who died during the corona period on January 16, 2021. He passed away on the edge of the adjacent former water treatment plant, now known as Het Groene Veld. His death became national news, and put the fate of young people in corona time on the agenda.

The path follows the route he probably took to the place where he died, and goes around Het Groene Veld. The path, with its twists, obstacles and surprising turns, reflects his adventurous character and the unpredictability of nature and fate. It is a beautiful and surprising path, which is maintained by a group of local residents from the surrounding neighborhoods and the residents of Het Groene Veld.

  • Karin Koonings, a local resident from the Jeugdland neighbouroud and a certified IVN nature guide, has prepared a route description, with attention to the natural and cultural-historical values. The description is only available in Dutch, however, English in preparation. Download the directions here.
  • In addition, Karin has made a brochure about the history of the site of the former sewage treatment plant, Het Groene Veld, and the construction and management of the PepijnPad. The description is only available in Dutch, however, English in preparation. Download the brochure here.

Pepijn’s bicycle stood against the tree about 6 meters behind the tree where the sign ‘PepijnPad’ hangs. This was the clue for 60 to 80 local residents to gather on the street in front of the orange fire brigade post in the early evening of Saturday, January 16, 2021. They have swarmed out over the forest strip along the highway A10, looking for Pepijn. It was cold, there was a thin layer of snow, but no traces were visible. There was no path yet. Not yet.

Everyone has a unique path in life.

Sometimes our paths cross.

The PepijnPad belongs to all of us.


Welcome to our path.

Sign, post, QR code

The sign ‘PepijnPad’ was made by Dennis Meulemans.

The post on which the QR code is screwed is made from the wood of the old sheeting of the moat around Het Groene Veld, and became available upon its renovation in 2021. Bassie worked the wood.

The QR codes (this one and to follow) were prepared by Claudio Encina.